PODMIENKY SÚŤAŽE
Zámerom súťaže Baumit Fasáda roka je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

VYHLASOVATEĽ SÚTAŽE
Baumit, spol. s r. o., Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava

ODBORNÍ PARTNERI
Slovenská komora architektov (SKA), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) a Združenie pre zatepľovanie (ZPZ)

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER
Vydavateľstvo Jaga, v.o.s.

MEDIÁLNI PARTNERI
Časopis Môj dom
Časopis ASB
Časopis Eurostav
Časopis ARCH
Časopis Informácie
Časopis Trendy bývanie
Časopis Stavebníctvo a bývanie
Časopis Interiér
Časopis Dom a byt
Časopis .týždeň

ODBORNÁ POROTA
Porota súťaže je zložená zo zástupcov profesijných organizácií, architektov z praxe a zástupcov médií. Baumit zastupuje v porote riaditeľ Ing. Ľuboš Fussek. Členovia poroty svojou účasťou v porote súhlasia s podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich rešpektovať. Predseda poroty je volený členmi poroty hlasovaním. Návrh na predsedu poroty predkladá porote vyhlasovateľ súťaže. Predseda poroty vedie zasadania poroty a zastupuje porotu navonok. O rokovaniach poroty uskutočňuje sekretariát poroty zápis, ktorý obsahuje dátum a miesto konania zasadnutia poroty, zoznam prítomných členov, prípadne zoznam pozvaných hostí a expertov, obsah rokovaní a realizované závery a rozhodnutia. Súčasťou zápisu je prezenčná listina s podpismi zúčastnených. Protokol o rozhodnutí poroty, týkajúci sa výsledkov súťaže, obsahuje dátum a miesto rokovania poroty, rozhodnutie poroty, zoznam zúčastnených členov poroty. Jeho súčasťou je prezenčná listina s podpismi členov poroty.

ZASADANIE POROTY
Zasadnutie poroty sa uskutoční v termíne 04-2017. Porota vyhodnotí prihlásené diela, určí nominácie a vyberie víťazné diela.

SÚTAŽNÉ PODMIENKY
1. Stavba dokončená po 1.1. 2015.

2. Zaslanie prihlášky najneskôr do 28.2. 2017.

3. Súťaž je vyhlásená ako jednokolová a verejná.

4. Súťaž je vyhlásená v kategóriách:

NOVOSTAVBA
•    Rodinný dom (novostavby rodinných domov, vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe)
•    Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť (rezidenčné objekty, administratívne budovy, retailové a multifunkčné projekty, logistika a priemysel, šport a občianska vybavenosť)

REKONŠTRUKCIA A OBNOVA
•    Obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu)
•    Sanovaná historická budova (historické, prípadne pamiatkovo chránené budovy s historickou stavebnou substanciou)

PANELOVÝ DOM
Osobitnou kategóriou je Zateplený panelový dom. Cenu v tejto kategórii udeľuje spoločnosť Baumit za najlepšie realizácie v oblasti zatepľovania panelových bytových domov. Túto kategóriu hodnotí osobitná porota, zložená z odborníkov v oblasti obnovy bytových domov. Hodnotí sa predovšetkým: inovácia, architektúra a estetická úroveň obnovy fasády, energetická efektívnosť budovy.

5. Prihlásený objekt zaradí do príslušnej kategórie odborná porota.

6. Na fasáde diela, ktoré je predmetom prihlášky do súťaže, musia byt použité materiály značky Baumit.

7. Na súťaži sa môžu zúčastniť právnické aj fyzické osoby, ktorých prihláška a prihlásené dielo spĺňajú podmienky súťaže. Prihlasovateľom diela môže byt jednotlivec (architekt, projektant, investor, realizátor a pod.) alebo organizácia, ktorá sa zásadným podielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu prihláseného stavebného diela – projektová či architektonická kancelária, investorská organizácia, stavebná firma a pod. (s uvedením autora, prípadne autorov a spoluautorov diela).

8. Prihlasovateľ je povinný uviesť autora (príp. autorov a spoluautorov) prihláseného diela.

9. Dielo môže byt prihlásené iba jednou prihláškou. Pokiaľ dielo bude prihlásené viackrát, budú vyzvaní všetci prihlasovatelia k vzájomnej dohode s tým, aby do 14 dní, najneskôr však do termínu uzávierky, odovzdali túto dohodu, potvrdenú všetkými vyzvanými prihlasovateľmi, v písomnej forme sekretariátu súťaže. V tejto dohode musí byt definovaný i postoj k prípadnej výhre.

10. Do súťaže nemôže byt prihlásené dielo, ktoré už bolo prihlásené v predchádzajúcich ročníkoch.

11. Výrok poroty je právne nenapadnuteľný. Ak nepríde k dohode v stanovenom termíne, rozhodne o naložení s prihláškami porota.

12. Ceny udelené v súťaži budú zdanené podľa § 8 ods. j, zákona 595/2003 Z. z. Vyhlasovateľ súťaže odvedie daň z výhry príslušnému daňovému úradu, o čom vystaví výhercovi potvrdenie.

HLASOVANIE VEREJNOSTI
1. V súťaži Fasáda roka 2017 bude hlasovať o najkrajšej fasáde roka aj laická verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať na facebookovej stránke súťaže: www.facebook.com/fasadaroka2017.
2. Z účastníkov súťaže vo verejnom hlasovaní odmení spoločnosť Baumit troch vyžrebovaných súťažiacich vecnými cenami.
3. Výsledky verejného hlasovania súťaže Fasáda roka 2017 budú zverejnené na webovej stránke súťaže www.fasadaroka.sk, na webovej stránke vyhlasovateľa www.baumit.sk  a v jednotlivých médiách mediálnych partnerov súťaže.

PRIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAŤ
1. Názov prihlasovaného stavebného diela.
2. Presnú adresu prihláseného diela, meno prihlasovateľa alebo názov organizácie prihlasovateľa, kontaktnú osobu, jeho adresu a spojenie (tel., e-mail), vzťah k dielu.
3. Vyhlásenie prihlasovateľa o použití materiálov a systémov Baumit na prihlasovaných objektoch.
4. Fotodokumentáciu objektu (stavebného diela), z ktorej musí byť jasný celkový vzhľad objektu i vo vzťahu k okoliu, a detaily vyhotovenia zásadných partií povrchovej úpravy diela. Digitálne fotografie s rozlíšením min. 300 dpi, prípadne fotografie veľkosti min. 13 x 18 cm.
5. Identifikáciu prihlasovateľa prihlasovaného stavebného diela (meno investora, projektanta, architekta, názov realizačnej firmy, a pod.) a dohodu o rozdelení prípadnej odmeny.
6. Meno, adresu, tel., e-mail a podpis prihlasovateľa.
7. Zreteľné označenie obálky „Fasáda roka 2017“.

Dokumentácia ocenených alebo odmenených stavebných diel sa stáva majetkom vyhlasovateľa s právom publikovania a výstavnej prezentácie pri zachovaní autorských práv súťažiacich. Pokiaľ by táto dokumentácia nebola dostatočná s cieľom kvalitnej propagácie diela, je vyhlasovateľ oprávnený doplniť ju o vlastné podklady, napr. o profesionálnu fotografiu objektu zhotovenú so zámerom čo najlepšej propagácie. Formulár prihlášky je k dispozícii na stiahnutie na www.fasadaroka.sk

PRIEBEH SÚŤAŽE
1. Na základe zverejnených podmienok prihlásia oprávnené osoby stavebné diela do súťaže.
2. Po uzávierke súťaže pripraví sekretariát súťaže dokumentáciu prihlásených diel na rokovanie poroty.
3. Porota súťaže stavebné diela posúdi a rozhodne o ocenení vybratých stavebných diel. Konečné rozhodnutie poroty sa uskutoční v 04-2017.
4. Víťazné práce budú vyhlásené na spoločenskom večeri v 06-2017.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE
Uzávierka súťaže je 28.02.2017. Pri zaslaní poštou do 28. 02. 2017, do 24.00 hod. (rozhodujúci je dátum podania zásielky na pošte). Osobne do 28. 02. 2017, do 12.00 hod. na sekretariát súťaže po predchádzajúcej dohode. Online na www.fasadaroka.sk  do 28.02. 2017, do 24.00 hod.

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV  
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Baumit Fasáda roka 2017 s odovzdaním cien sa uskutoční v rámci spoločenského večera v 06-2017.

ODMENY
Víťazné diela v jednotlivých kategóriách budú finančne odmenené nasledovne:
a) Rodinný dom: odmena 1 500 EUR
b) Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť: odmena 1 500 EUR
c) Obnovená a adaptovaná budova: odmena 1 500 EUR
d) Sanovaná historická budova: odmena 1 500 EUR
e) Zateplený panelový dom: odmena 1 500 EUR

PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE
Do súťaže môžu súťažiaci prihlásiť svoje diela prostredníctvom formulára na www.fasadaroka.sk, alebo zaslaním vyplnenej prihlášky na sekretariát súťaže.

PREZENTÁCIA OCENENÝCH DIEL
Víťazné dielo bude podľa uváženia vyhlasovateľa súťaže prezentované vo verejných médiách.
Táto prezentácia môže obsahovať informácie o použití materiálov značky Baumit, meno investora,
architekta, autora projektu, realizátorov a pod.

RIEŠENIE PRÍPADNÉHO SPORU
Pretože nie je možné vylúčiť spory medzi súťažiacimi navzájom a medzi súťažiacimi a vyhlasovateľom, prípadne porotou, sú všetci zúčastnení povinní hľadať pri vzájomných sporoch cestu k zmieru. Lehota pre takéto riešenie je 14 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Ak sa cesta k zmieru nevyrieši v stanovenej lehote, môžu sporné strany podať do 7 dní po uplynutí tejto lehoty podnet k zmieru do rúk vyhlasovateľa súťaže. Predmetom zmieru môže byt rozhodnutie poroty týkajúce sa výsledkov súťaže. Rozhodnutie poroty môže byt predmetom sporu iba v prípade, že bolo preukázateľne porušením podmienok súťaže. Vyhlasovateľ ako rozhodujúca inštitúcia rozhodne o predmete sporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dátumu podania podnetu. Rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

SEKRETARIÁT SÚTAŽE
Baumit, spol. s r. o.
Zrínskeho 13
811 03 Bratislava

p. Daniela Cachanová
Tel.: 02/59 30 33 51, 59 30 33 11
Fax: 02/54 41 71 27
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.baumit.sk

Hlavný mediálny partner

Logo Jaga 1 v58

Mediálni partneri

asb2euro-stavARCH lg-blackyudinymojdomtyzdentrendy-byvanie1sabExterier interier Logologo dom byt2

Odborní partneri

sksikomora architektovzpzizsps

Partneri

CINEMAX logo 2015 final